Sikkerhet: Viktig informasjon om situasjonen i Libanon

25.02.2014 // Utenriksdepartementet oppfordrer reisende til å utvise aktsomhet ved reise til eller opphold i Libanon. Alle reiser eller opphold i grenseområdene til Syria og den nordlige delen av Bekaa-dalen frarådes. Alle reiser eller opphold i Bab et-Tabbaneh og Jabal Mohsen i Tripoli frarådes. Alle reiser eller opphold i Beiruts sørlige forsteder (Dahiyeh), med unntak av den internasjonale flyplassen og motorveien til denne, frarådes. Alle reiser eller opphold i den palestinske flyktningleiren Ain el-Hilweh i Saida, frarådes. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de øvrige delene av Bekaa-dalen og Tripoli-området frarådes. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til Sør-Libanon, sør for Litani-elven frarådes.

  • Alle som vurderer å reise til, eller oppholder seg i Libanon, må være forberedt på raske endringer i sikkerhetssituasjonen.
  • Norske borgere oppfordres til å følge nøye med i lokale media, lytte til lokale myndigheters råd og vise aktsomhet. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig.
  • Hvilke områder som vurderes som mer eller mindre labile kan raskt endre seg. Utenriksdepartementet kan gjennom sitt reiseråd kun gi en generell vurdering av sikkerheten i landet.
  • Norske borgere oppfordres til å registrere sitt opphold via reiseregistrering.no.

Politisk uro og terror
Den politiske situasjonen i Libanon er forverret grunnet konflikten i Syria som får regionale konsekvenser. Situasjonen har gradvis forverret seg og kan raskt forverre seg ytterligere. Libanon har i den siste tid blitt rammet av flere terrorangrep. Det er økt fare for fortsatte terrorangrep, inkludert bilbomber, attentater og selvmordsangrep. Angrepene har rammet blant annet Beirut, Tripoli og Bekaa-dalen, og har rammet områder med kristne, sunni og sjia. Det er økt fare for terrorangrep fra radikale grupper som ønsker å ramme Hizbollahs interesser i Libanon. Områder med stor sjia-befolkning er spesielt utsatte. Protestaksjoner eller demonstrasjoner oppstår sporadisk og på kort varsel. Det forekommer ofte i den sammenheng brenning av bildekk og voldelige sammenstøt. Man bør utøve forsiktighet, unngå store folkemengder og demonstrasjoner. Lytt til råd og anvisninger fra lokale myndigheter. Veien til flyplassen i Beirut er tidvis stengt i begge retninger.

Risikoområder
Alle reiser eller opphold i grenseområdene til Syria og den nordlige delen av Bekaa-dalen frarådes. Situasjonen i områdene er uoversiktlig med sporadiske sammenstøt mellom grupper og luftangrep fra Syria. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til øvrige deler av Bekaa-dalen frarådes. Bekaa-dalen er rammet av bilbomber og selvmordsangrep.

Norske borgere frarådes alle reiser eller opphold til nabolagene Jabal Mohsen og Bab al-Tabbeneh i Tripoli. Vold kan blusse opp også i andre deler av Tripoli. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig til de øvrige delene av Tripoli-området frarådes derfor. Tripoli er blitt rammet av bilbomber.

Beiruts sørlige deler har blitt rammet av flere rakettangrep, bilbomber og terrorangrep. Det er betydelig fare for nye terrorangrep i området. Reise eller opphold som ikke er strengt nødvendig frarådes i Beiruts sørlige forsteder med unntak av flyplassen og flyplass-veien. Det bør utvises aktsomhet ved reise til og fra flyplassen.

Ikke-nødvendig reise eller opphold sør for Litani-eleven frarådes. Ved reiser sør for Tyr må reisende på forhånd fremskaffe reisetillatelse fra militærkontoret i Saida. Dette må gjøres ved personlig fremmøte og kan ikke fremskaffes av ambassaden.

Besøk og opphold i palestinske flyktningleire bør skje via lokale organisasjoner i Libanon. Ikke-nødvendige reiser bør unngås. Stemningen er særlig spent i Ain el-Helwih, med sporadisk skyting og konflikt mellom grupperinger. Reise eller opphold til leiren frarådes.

Kidnapping
Grunnet konflikten i Syria har antall bortføringer økt. Ofrene har blitt kidnappet for løsepenger og/eller politiske motiver. Det er også risiko for kidnapping av utenlandske statsborgere i Libanon, spesielt i Bekaa-dalen.
Reisende tilrådes derfor å ta nødvendige sikkerhetstiltak. Reise utenfor hovedveiene eller på kvelds- og nattetid øker faren.

Terrorisme
Terrortrusselen i Libanon er høy. I perioden 2005-2008 opplevde Libanon en rekke bombeattentater hovedsakelig rettet mot politikere, journalister og personer i militæret. Siden starten på konflikten i Syria har terrortrusselen igjen økt i Libanon. Det har vært en økning antall terrorangrep, inkludert attentater, bilbomber og selvmordsangrep.

Kriminalitet
Kriminaliteten i Libanon har lenge vært lav, men har økt i forbindelse med konflikten i Syria. Reisende bør utvise generell forsiktighet og aktsomhet. Pass opp for lommetyver i turistområder.
Antall overfall og voldtekter har økt, men forekommer fortsatt sjelden. Det har vært en økning i mer eller mindre voldelige ran i løpet av 2013. Besittelse av narkotika er forbudt og strafferammen er høy selv ved små mengder. Libanesisk lov har en bestemmelse mot ”enhver seksuell naturstridig akt” som åpner for å straffeforfølge homoseksuelle handlinger. Denne paragrafen benyttes imidlertid sjeldent. Man bør holde avstand til militære installasjoner og bevæpnede vakter overalt i landet. Fotografering bør begrenses til turistområder.

Transport
Det kreves internasjonalt førerkort for å kjøre bil i Libanon. Bilister stanser som regel ikke for fotgjengere, og det er høye ulykkestall i trafikken. Det kjøres i svært høye hastigheter og trafikkbildet er uforutsigbart ettersom kjøreregler ofte ikke overholdes. Myndighetene har flere steder kontrollposter. Ved passering av kontrollposter, følg anvisningene og utvis forsiktighet – særlig i mørke. Bruk av såkalte service-taxi ”servis”, hvor man deler taxi med flere ukjente, frarådes. Det har vært flere rapporter om væpnede ran av utlendinger i slike biler. Vi oppfordrer derfor til kun å bruke taxi fra registrerte selskap, som er tydelig merket og har røde registreringsskilt.

Inn- og utreisebestemmelser
Reisende på norske pass kan få turistvisum ved ankomst på flyplassen i Beirut. Visumet er kostnadsfritt og gjelder vanligvis for en måned ved innreise. Det kan fornyes ved å gå til General Security for total varighet på 90 dager. Det kreves at passet er gyldig i seks måneder utover reisens varighet for å få innreise til Libanon. Vær oppmerksom på at dersom man har israelsk stempel i passet blir man nektet innreise i Libanon av grensemyndighetene.
Nordmenn som reiser til Libanon med nødpass uten innsatt gyldig visum vil bli nektet innreisetillatelse til Libanon. Av erfaring blir norske borgere av libanesisk herkomst samt statsløse palestinere født i Libanon betraktet av libanesiske myndigheter som libanesiske borgere og ikke norske statsborgere. Dette begrenser dermed ambassadens mulighet for å nå frem med konsulær bistand, dersom du blir anholdt av libanesiske myndigheter.
For visumbestemmelser til Libanon, se http://www.general-security.gov.lb/Default.aspx?lang=en-us.

Generelle råd
Med friheten til å reise følger også at den enkelte norske borger selv må ta ansvar for de valg som gjøres ved reise til utlandet. Det er den enkeltes ansvar å vurdere hvorvidt et reisemål er forsvarlig. Utenriksdepartementet kan gjennom sitt reiseråd gi en generell vurdering av sikkerheten i landet. Den reisende må selv ta de nødvendige forholdsregler før og under reisen, herunder sørge for å ha dekkende reiseforsikring, nok midler til reise og opphold, gyldig pass og visum der dette er nødvendig.

Nyttige telefonnumre i Libanon:

112 - Generelt nødnummer (ISF)
140 - Medisinsk hjelp/ambulanse (Libanesisk Røde kors)
175 - Brannvesen
150 – Beirut International Airport
1717 – General Security

 


Kilde: Royal Norwegian Foreign Ministry   |   Bookmark and Share